Vinh dự truyền thông

Năm 2012 – Báo Quảng Nam tháng 3-2012

Năm 2013 – Báo Tiền Phong tháng 12-2013

Năm 2013 – Báo Thanh Niên tháng 12-2013

Năm 2017 – Báo Quảng Nam tháng 4-2017

Vinh dự chia sẻ với cộng đồng

Hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật vi sinh

Hướng dẫn pha chế vi sinh trước khi ủ

Đào tạo đại diện xã Tiên Sơn

Trang trại thực nghiệm tại Tiên Phước

Đào tạo đại diện xã Tiên Cẩm

Cùng đại diện huyện Tiên Phước